www.mediamarkt.hu
Adatvédelmi szabályzata


Bevezetés

Célunk annak biztosítása, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, így fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Ezért, kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.

Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:


Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 292106 Székhely: Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 140.
adószám: 12172951-2-44
központi telefonszám: +36 1 358 6600
e-mail cím: mmonline@mediamarkt.hu

Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el:
e-mail: adatkezeles@mediamarkt.hu
postacím: Adatvédelmi Tisztviselő, Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., H-1138 Budapest, Váci út 140.


A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.


A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük és használjuk fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért megtesszük a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit. Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.


Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek


A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:


 • Szerződések létrehozása és teljesítése

 • Hírlevelek küldése

 • Marketing tevékenységek, mint pl. nyereményjátékok

 • Ügyfélszolgálat és támogatás

 • Médiaszolgálatásók nyújtása, pl. online kínált áruink és szolgáltatásaink megrendelésének kezelése

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük:


 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.


Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:


 • Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)

 • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)

 • Küldött adatmennyiség

 • Az Ön által használt böngésző és verziószáma

 • Az Ön által használt operációs rendszer

 • Az Ön internetszolgáltatója

 • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból.

Ezen adatokat szintén használjuk marketing, piackutatási és szolgáltatásstrukturálási célokra. Hogy megfeleljünk az elvárásoknak, álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre és elemzünk, azonban csak akkor, ha nem élt a tiltakozás jogával vagy nem vonta vissza a hozzájárulását az adatai ilyen módon való használatához (lásd a megjegyzéseket a tiltakozás jogával kapcsolatosan az “Az Ön jogai” pontban). Ide tartozik az “Emlékezz rám” funkció, amelyet szintén tud deaktiválni a vásárlói fiókjában a “Személyes adatok” menüpontban.

A termékeink és szolgáltatásaink marketingjének optimalizálásához és a minőséget tanúsító Trusted Shop (Megbízható Bolt) igazolásához, a Megbízható Boltok Jelvénye (Trusted Shops Trustbadge) elhelyezésre került a weboldalunkon. Ez a Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Németország) szolgáltatása. A Trustbadge-hez való hozzáféréskor a webszerver automatikusan eltárol egy szerver naplófájlt, amely olyan adatokat tartalmaz, mint pl. az Ön IP címe, a hozzáférés dátuma és ideje, az adatforgalom mennyisége és a kérelmező szolgáltató. Ezeket a hozzáférési adatokat nem elemezzük és automatikusan felülírásra kerülnek legkésőbb hét nappal az oldalon tett látogatásának végét követően. Más személyes adatok továbbításra kerülnek a Trusted Shops részére, ha azt választja, hogy a Trusted Shops termékeit használja egy megrendelés befejezését követően vagy ha már regisztrált felhasználóként. Ebben az esetben az Ön és a Trusted Shops között létrejött szerződés feltételei irányadóak.

Ahhoz, hogy az általunk kínált termékek gyártóival kapcsolatos videókat, képeket és szöveges információt tudjunk megjeleníteni a weboldalunkon, együttműködünk a Flixmedia-val. Ebből a célból az Ön IP címe megküldésre kerül a Flixmedia Ltd. részére és automatikusan törlődik, amikor elhagyja a weboldalunkat.

A Flixmedia az Ön kiválasztott viszonteladójával köt partnerségi viszonyt annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott termékről hivatalos gyártói információkat közöljön, és nem hirdetési szolgáltatást nyújt. A Flixmedia kizárólag abból a célból dolgozza fel az Ön IP címét, hogy lehetővé tegye a gyártó videós, képi vagy szöveges információinak szolgáltatását, de nem tárolja el az Ön IP címét ezen szolgáltatás részeként a viszonteladó számára, és nem adja ki az Ön IP címét harmadik fél számára, kivéve azok számára, akik ezen információk megjelenítését támogatják . A Flixmedia semmilyen más személyes adatot nem dolgoz fel vagy tárol el Önről és nem is kér Önre vonatkozó más személyes adatok harmadik féltől. Ha bármilyen kérdése lenne arról, hogy a Flixmedia hogyan tárolja az Ön IP címét, kérjük közvetlenül lépjen kapcsolatba a Flixmedia-val a GDPR@flixmedia.eu címen vagy látogassa meg a www.flixmedia.eu oldalt.


Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a www.mediamarkt.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre külön Süti szabályzat vonatkozik.


A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése

Arra használjuk az adatait, hogy megküldjük az Ön által kért információt a termékeinkről, szolgáltatásainkról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.


a.  Feliratkozás hírlevelekre
- Weboldalon keresztül: Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek hozzánk, így legalább az Ön e-mail-címe. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor.
- Más forrásból: Önnek lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a Media Markt vagy más társaság által szervezett nyereményjátékban való részvétel során. A feliratkozás akként történik, hogy Ön a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat közelében elhelyezett jelölőnégyzetet kipipálja. Ekkor az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez. A jelölőnégyzet kipipálását megelőzően az Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető. A feliratkozást követően a nyereményjátékba történő regisztráció során megadott adatai bekerülnek a Media Markt hírlevél adatbázisába.

b.  Üzleteknél történő regisztráció
Ha regisztrál egy adott üzletünk honlapján, hogy e-mail információkat kapjon, úgy az e-mailcímét együtt tároljuk az adott kiskereskedelmi egység nevével, hogy régió-specifikus információkat tudjunk biztosítani Önnek a termékeinkről és szolgáltatásainkról.

c.  A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációk
Ha termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol a weboldalunkon, úgy információkat küldhetünk Önnek a saját hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról az Ön által megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is.

d.  Postai küldemények
Szintén használhatjuk az adatait arra, hogy információt küldjünk Önnek a termékeinkről, szolgáltatásainkról és egyedi ajánlatainkról postai úton.

Azt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeinket és ezért megpróbálunk kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek találhat. Ezért mérjük és tároljuk a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeinket és ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az e-mailünket és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használjuk statisztikai célokra.

Természetesen leiratkozhat, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. Ezt követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon. Szintén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását:


- e-mailen: mmonline@mediamarkt.hu
- postai úton: Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci út 140.


Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldjük.


A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció során és látogatók megrendeléseinek leadásakor

a.  Kapcsolatfelvétel
Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

b.  Regisztráció
A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk. Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.
A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím és a választott fizetési módra vonatkozó információra. Szintén felhasználjuk az adatait a vásárlói adataink kezeléséhez, hogy csak pontos adatokat tároljunk. Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrizzük a megadásakor, hogy a címe teljes és helyes.

c.  Megrendelések látogatóként
Önnek lehetősége van látogatóként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait.
A látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel. Az Ön által megadott információkat az adatkezelés és a megrendelésén teljesítésének idejére tároljuk. Az Ön adatai ezt követően törlésre kerülnek, kivéve, ha úgy dönt, hogy aktiválja a vásárlói fiókját a megrendeléstől számított 14 napon belül. A jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses megőrzési időre vonatkozó kötelezettségek miatt törlés helyett, az általunk tárolandó adatokhoz csak korlátozzuk a hozzáférést, hogy megelőzzük a jövőbeni eltérő célokra való felhasználást.

d.  Vegyes
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.

Vásárlói elégedettség mérés

Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. rendszeresen vizsgálja a társaság tevékenységének hatékonyságát a szolgáltatások színvonalát. Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a felmérést teljesen anonim válaszadást biztosító kérdőív segítségével végzi a vásárlói. Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatóak, az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. beépíti a belső folyamataiba. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti. A felmérés eredményéről és a felmérés eredményeként bekövetkező változásokról az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a honlapján tájékoztatja vásárlóit.

A vásárlás során szerzett felhasználói tapasztalatok és vásárlóink véleménye rendkívül fontosak számunkra. Ennek érdekében az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a vásárlását követően vásárlói kérdőívet, vagy erre mutató linket küld a vásárlónak a vásárlás során megadott e-mail címére.

A vásárlói kérdőív alapján történő véleménynyilvánítás önkéntes és teljesen anonim módon történik. Az e-mail címet kizárólag a vásárlói kérdőív elküldésére használjuk. A vásárlói kérdőívben adott válaszokat az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a válaszadó személyes adataitól teljesen elkülönítve és névtelenül kezeli. A válaszok és a válaszadó közötti kapcsolat nem rekonstruálható.

A vásárlás során Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlói elégedettség mérés során adott válaszait az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (Cg.:01-09297359, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., mint adatkezelő kezelje és elégedettségmérés céljából továbbítsa azokat a MetrixLab adatfeldolgozó cégnek (székhely: 3072 AR Rotterdam Wilhelminakade 312.).

Amennyiben szeretné visszavonni beleegyezését arra vonatkozóan, hogy az e-mail címét a jövőben is vásárlói elégedettség mérési kérdőívekhez felhasználhassuk, elegendő egy egyszerű üzenetet küldenie részünkre. A lemondási szándékát az alábbi email címen jelezheti: velemeny@mediamarkt.hu

Ha problémái vannak a kérdőív megnyitásával, kérjük írjon e-mailt a következő címre: velemeny@mediamarkt.hu


Megbízható Bolt Program / Árukereső.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után az Ön e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül.
Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső.hu adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt, melyet az alábbi linkre kattintva érhet el: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html


Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.


a.  A Cégcsoport kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
A weboldalunkon elérhető szolgáltatásokkal és szállításokkal kapcsolatos szerződések megkötése érdekében továbbítjuk személyes adatait a Cégcsoporttal kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő társaságok részére Magyarországon, amelyeket egy központi adatbázisban tárolunk belső Cégcsoport szintű számlázási és könyvelési célokból. Ez különösen azért szükséges, hogy használni tudja az összes szolgáltatásunkat. Amennyiben a megrendelését egy a cégcsoporthoz tartozó másik jogi személy által üzemeltetett üzletünkben szeretné átvenni, az Ön által kiválasztott üzletet értesítjük a megrendeléséről és az üzlet fogja feldolgozni azt. Ha felveszi a kapcsolatot az üzlettel vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkkal kérdés, panasz vagy visszaküldés esetén, úgy ők is hozzá fognak férni a megrendelése adataihoz, hogy kezelni tudják az Ön ügyét.

b.  Adattovábbítás termékpartnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
A weboldalunkon kínált szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatosan számos partnercéggel együttműködünk bizonyos termékcsoportok esetében. Ha ilyen partner termékét rendeli meg, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait továbbítjuk, és, ha további termékeket is vásárol, úgy a „Fiókom” menüpont alatt látható a további személyes adatokat is továbbítjuk a szerződések megkötése és teljesítése érdekében (így különösen az Ön e-mail-címét, kézbesítési címét és számlázási címét). Az Ön szerződő partnere meghatározásra kerül az adott termék oldalán, az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben és a Jogi Tájékoztatóban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön szerződő partnere saját maga felel a saját adatbiztonsági gyakorlatáért és a szerződő partner további vagy eltérő Adatvédelmi szabályai lehetnek alkalmazandók ezen termék oldalakra.

c.  Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja szerint
A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a weboldalunk hosztolása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása, eszközök telepítése vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).


Ezek közül néhány társaság a megbízásunkból jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításaink szerint használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelünk annak biztosításáért, hogy az általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezekkel a cégekkel és ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük.

Ha a kiszállítandó áruk nagy méretűek és nehezek, úgy a megrendelését egy szolgáltató fogja kiszállítani. Ez a szolgáltató információkat fog kapni tőlünk, mint pl. az Ön által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím, hogy egyeztetni tudják Önnel a meghatározott kiszállítási időt.

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

• Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.
• A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bank részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági ellenőrzés kerül elvégzésre az OTP Bank fizetési feldolgozó segítségével, hogy megelőzzük a hitelkártya-csalásokat.

A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, ott egy kivétel az “álnevesített kártyaszám”. Hogy ne kelljen minden fizetéskor begépelnie a hitelkártya adatait, egy álnevesített kártyaszám kerül eltárolásra a vevői fiókjában. Ez az álnevesített kártyaszám kizárólag a weboldalunkon elérhető termékek és szolgáltatások Ön fiókjával történő kifizetését teszi lehetővé és ez nem azonos a hitelkártyaszámával.

d.  Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint
Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

Hitelbírálat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjai szerint

Amennyiben Ön, 2019. szeptember 30. előtt fizetési módként a “finanszírozást” vagy “elszámolásra történő vételt” választotta, úgy a finanszírozó partnerünk információt szerezhetett a hitelképességéről matematikai és statisztikai módszerek segítségével, hogy megóvja a jogos érdekeit. Kérjük, minden ezzel kapcsolatos kérdését a finanszírozó partnerünk részére küldjön meg!

Finanszírozó partnerünk elérhetőségei:

Magyar Cetelem Zrt.
Ügyfélszolgálat Postai cím, illetve személyes bejelentés: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): https://www.cetelem.hu/kapcsolat Telefonszám: (06-1) 458-6070

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Cetelem Bank adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. A bank ügyfelei, és minden, a bank adatkezelésével érintett személy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat kérdéseivel, kéréseivel az adatvedelmi_tisztviselo@cetelem.hu email címen.

A bank hatályos adatkezelési szabályzatát az alábbi linken érheti el: https://www.cetelem.hu/adatvedelem

Hangsúlyozzuk, hogy az adatkezelés csak azon vásárlóinkra vonatkozik, akik 2019. szeptember 30. előtt vették igénybe a Magyar Cetelem Zrt. szolgáltatásait.


Belépés Facebookon keresztül

Ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, úgy regisztrálhat nálunk és később beléphet a Facebook-fiókja segítségével oly módon, hogy összeköti a Facebook-fiókját a weboldalunkon létrehozott fiókjával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook Szolgáltatási Adatvédelmi Feltételei alkalmazandók a Facebook-fiókra (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).


a.  Regisztráció a Facebookkal
Ha új fiókot kíván létrehozni a weboldalunkon, úgy regisztrálhat a Facebook-fiókja segítségével. A Facebookos regisztráció során a Facebook először felkéri, hogy adja meg a Facebook-fiók adatait és lépjen be vagy regisztráljon a Facebookra. Ha már be van jelentkezve a Facebookra, úgy ez a lépés kimarad. Ezt követően a Facebook profilját összekapcsolhatja a Facebook alkalmazással a weboldalunkon. Ekkor tájékoztatást kap arról, hogy a Facebook adatokat továbbíthat az Ön Facebook-fiókjából a részünkre (az Ön Facebook-fiókjának “nyilvános profiljában” lévő adatokat: vezetéknév, keresztnév, korosztály, profilkép, borítókép, nem, ismerősök listája, Facebook felhasználónév és felhasználói azonosító (Facebook ID), valamint más információk, amelyeket nyilvánossá tett a Facebookon, valamint az Ön e-mail-címe). Ezen információk közül kizárólag az email-címét, a vezetéknevét, keresztnevét importáljuk a fiók létrehozásához a weboldalunkon. Szintén megkérik, hogy fogadja el az Adatvédelmi szabályzatunkat. Szerkesztheti a vezetéknevét és keresztnevét, mielőtt elmentené azt. Ha módosítani kívánja az e-mail-címét később, úgy le kell választania a Facebook-fiókját.

b.  A weboldalunkon már létező fiók hozzákapcsolása a Facebookhoz
Ha már van nálunk fiókja és ezt össze kívánja kapcsolni a Facebook-fiókjával, úgy ez a funkció elérhető a weboldalunk „Fiókom” menüpontjában, ahol hozzáférhet a Közösségi média beállításokhoz. A fiókok összekapcsolása lehetővé teszi az Ön számára, hogy a Facebook-fiókjával lépjen be a weboldalunkra a jövőben. Ugyanazokat az adatokat küldi meg a Facebook részünkre és ugyanazokat tároljuk, mint amelyeket fent részleteztünk a „Regisztráció a Facebookkal” c. pontban.

c.  Belépés Facebookon keresztül
Ha a weboldalunkon a Facebook-fiókja felhasználásával regisztrált vagy összekapcsolta a weboldalunkon lévő fiókját a Facebook-fiókjával, úgy mindig be tud lépni a weboldalunkra a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva a weboldalunkon, amihez az szükséges, hogy be legyen jelentkezve a Facebookra.

Szintén lehetősége van belépni a weboldalunkra a Facebook-fiókja nélkül. Ehhez szüksége van a Facebook-fiókjához a mi fiókunk regisztrációjakor vagy a mi fiókunkkal való összekapcsoláskor megadott e-mail-címére és a weboldalunkon megadott érvényes jelszóra.
d.  Az összekapcsolás megszüntetése
Ha szét kívánja választani átmenetileg a weboldalunk fiókját a Facebook-fiókjától, úgy kérjük, keresse meg a „Fiókom” menüpont alatt a Közösségi média beállításokat a weboldalunkon. Ahhoz, hogy véglegesen megszüntesse a kapcsolatot, le kell törölnie a Facebook alkalmazásunkat a Facebook-fiók Alkalmazásközpontjának „Alkalmazásaid” menüpontjában oly módon, hogy rákattint a beállítások között az „Alkalmazás eltávolítása” gombra.

Kapcsolatfelvétel az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft -vel

Amennyiben megkereséssel kíván fordulni az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft -hez, úgy azt a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok

Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)


Adatfeldolgozók:

Név: Intermedius Net Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., Adószáma: 14488458-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09015719
Adatfeldolgozói feladat: webáruház fejlesztése, webáruház marketing anyagainak elkészítése, a webáruház felületére feltöltése


Név: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09186759
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.


Név: Media-Saturn IT-Services GmbH
Székhely: Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt, Cégjegyzékszám: HRB 3919
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (karbantartás, fejlesztés)


Név: Nexinto GmbH,
Székhely: Nagelsweg 33-35 20097 Hamburg (Adathálózati központ: Nexinto Gmbh, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany)
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)


Név: emarsys eMarketing Systems AG
Székhely: Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München, Németország, e-mail: dataprotection@emarsys.com
Adatfeldolgozói feladat: Marketing platform üzemeltetése


Név: in.webs GmbH
Székhely: Poststraße 10 41334 Nettetal
Adatfeldolgozói feladat: Az ajándékkártya oldalon történő vásárlás során megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó által üzemeltetett weboldalon tárolódnak, illetve a vásárlás végén a bizonylat kiküldését is az Adatfeldolgozó végzi.


Név: Linistry Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: Maglód, Gábor Áron u 38.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben a vásárló áruházi átvétellel rendeli meg a terméket, az összekészítés elkészültéről és az átvétel lehetőségéről az áruház tájékoztatása alapján Adatfeldolgozó küld SMS és/vagy e-mail értesítést a vásárló számára.


Call centerrel folytatott telefonbeszélgetések rögzítése

A www.mediamarkt.hu call centere a bejövő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfélszolgálat üzemeltetője rögzíti

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok

Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

Adatfeldolgozók:
Név: VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14 , Adószáma: 13452696-2-43, Cégjegyzékszám: 0109-735941
Adatfeldolgozói feladat: webáruház call center üzemeltetéshez szükséges sofware nyújtása

Név: Protocall 2009 web- és telemarketig Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724 Újlengyel Ady Endre utca 41., Adószáma:14707092-2-13, Cégjegyzékszám: 1309-140629
Adatfeldolgozói feladat: webáruházi call center szolgáltatás

Székhely: MS International Kft. 1023 Budapest, Ürömi u. 43., Cégjegyzékszám: 01-09-199280; Adószáma: 25092017-2-41, képviseli: Herczeg Zoltán cégvezető


Okosvonal szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelés

Ezen pontban a Media Markt Okosvonal szolgáltatásának igénybevétele során történő adatkezeléssel kapcsolatban adunk tájékoztatást. A +36 1 510 0996 telefonszám felhívásával hozzájárul, hogy minőségbiztosítási okokból a telefonhívásról hangfelvételt készítsünk. Hozzájárulására azért van szükségünk, mert hangja - mint személyes adat – a hívás során rögzítésre kerül. Ezen kívül a hívás során elhangzó egyéb személyes adatok is rögzítésre kerülnek.

Amennyiben Ön a telefonhívás során termékvásárlás mellett dönt, és ezen felül a megvásárolni kívánt termékre a Media Markt által, függő biztosításközvetítőként kínált Garancia+ biztosítást köt, Ön az Aegon Magyarország Zrt.-vel (a továbbiakban: Biztosító) kerül szerződéses kapcsolatba. A biztosítási szerződés megkötése során további személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A Biztosító általi adatkezelésről a későbbiekben, a biztosítási szerződés megkötését megelőzően kap részletes adatkezelési tájékoztatást.


A személyes adatok kezelésének jogalapja:
Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez)

Amennyiben a telefonhívás során Garancia+ biztosítás megkötésére is sor kerül, az adatkezelés jogalapja

- a hangfelvétel vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;) jogi kötelezettség teljesítése,
- a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően) szerződés teljesítése, ugyanis a kért személyes adatok rögzítése nélkül nem lehetséges a biztosítási szerződés megkötése, valamint a biztosítási kötvény kiállítása. Ez utóbbi adatkezelésről részletesen a Biztosító tájékoztatja Önt a későbbiekben, a személyes adatok megadását megelőzően hozzáférhetővé tett adatkezelési tájékoztatóban.


A személyes adatok kezelésének célja:
A hangfelvételeket minőségbiztosítási célból rögzítjük, így az elhangzott személyes adatok kezelése is e célból történik. Ezen hangfelvételek segítenek a biztonsági szempontból fontos események rekonstruálásában, vitás ügyek rendezésében és szolgáltatásunk minőségének javításában is.

Amennyiben Ön hívást kezdeményez, azonban a hívás fogadására dedikált minden munkatárs foglalt, a # gomb megnyomásával visszahívást kérhet. Ebben az esetben telefonszámát a visszahívás megvalósítása érdekében kezeljük.

A kezelt személyes adatok köre: a vásárló hangja, valamint a hívás során elhangzó személyes adatok, mint vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe. Visszahívás kérés esetén csak telefonszámát rögzítjük.


Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben a hívás során csupán tanácsadásra, a megfelelő termék kiválasztásában történő segítségre vagy termékvásárlásra kerül sor, az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától számított 2 hét.

Amennyiben a megvásárolt termékhez kapcsolódóan Ön Garancia+ biztosítást is köt, a hangfelvételek tárolására a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. alapján a biztosítási kötvény lejártától számított 5 évig kerül sor.

Amennyiben Ön a Media Markt weboldalon megvalósított termékvásárlás során úgy nyilatkozik, hogy a vásárlás során megadott telefonszámon az adatkezelő megkeresheti Önt tűzhely beüzemelés, illetve Garancia+ biztosítás ajánlása érdekében, telefonszámát hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Ettől függetlenül a visszahívás elvégzése érdekében tárolt telefonszámát minden hónap 1. napján anonimizáljuk. Ily módon biztosítjuk az eredeti adatok felülírását, így azok többé nem rekonstruálhatók.

A hangfelvételek tárolására az adatkezelő szerverein kerül sor, melyek a következő címen találhatók: 1239 Budapest, Európa utca 9-11. BILK J1 épület


Adatfeldolgozók

1. adatfeldolgozó: HTS Group Kft. (2220 Vecsés, Fő út 195.)
adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni a tűzhely beüzemelés szolgáltatást, a beüzemelést adatfeldolgozó végzi. Ennek érdekében adatkezelő átadja az Ön nevét és telefonszámát adatfeldolgozó részére annak érdekében, hogy adatfeldolgozó fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, illetve el tudja végezni a beüzemelést.

2. adatfeldolgozó:LG Electronics Magyar Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.)
adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 3-as gombot választja, hívását az LG Electronics Magyar Kft. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

3. adatfeldolgozó:Canon Hungaria Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)
adatfeldolgozói feladat:Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 4-es gombot választja, hívását az Canon Hungaria Kft. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

4. adatfeldolgozó:The Frames(székhely: London, 1 Phipp Street, EC2A 4PS, UK)
adatfeldolgozói feladat:Kérjük, hogy tartózkodj a munkatársunkkal folytatott videohívás rögzítésétől a személyes adatok védelme érdekében. A jogosulatlanul rögzített felvétellel kapcsolatban a Media Markt felelősségét a legteljesebb mértékben kizárja. Amennyiben a videohívás során bemutatott termékkel kapcsolatban további kérdésed van, munkatársunk készséggel áll rendelkezésre, akár a termék bemutatását is megismétli.
A telefonhívásokat minőségbiztosítási okok miatt ideiglenesen hangrögzítjük. Okosvonal szolgáltatásunk 18:00-09:00 között nem elérhető. A telefonhívás belföldi hálózatba irányuló, normál díjas hívásnak számít. A videóhívás során a hívó fél oldalán esetleg felmerülő adatforgalmi költség (például mobil adatforgalmi díj) a hívó felet illeti.


Jelentkezés álláshirdetésekre

Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.


Online Ajándékkártya vásárlás

Az online Ajándékkártya vásárlás során az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a vásárló által megadott adatokat és bizonylatot tárolja. Az adatkezelés célja: a vásárlást megerősítő email küldése, valamint a sikeres vásárlást követően a bizonylat kiállítása és küldése. Az adatkezelés jogalapja: • a vásárlás megerősítése során az email cím kezelésének jogalapja szerződés teljesítése • a telefonszám kezelésének jogalapja szerződés teljesítése • a bizonylat kiállítása során a név és cím kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése A kezelt személyes adatok köre: név, cím telefonszám, email cím Az adatkezelés időtartama: A vásárlást követő maximum 5 év. Adatfeldolgozó: Név: in.webs GmbH Székhely: Poststraße 10 41334 Nettetal Adatfeldolgozói feladat: A vásárlás során megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó által üzemeltetett weboldalon tárolódnak, illetve a vásárlás végén a bizonylat kiküldését is az Adatfeldolgozó végzi.


Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:


- e-mailen: adatkezeles@mediamarkt.hu
- postai úton: Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci út 140.


A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.


a.  Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

b.  Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

c.  Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

d.  Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

e.  Tájékoztatáshoz való jog
Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

f.  Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

g.  Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

h.  Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

i.  Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu


A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül. Ez magában foglalhatja a szolgáltatások újbóli letöltését. Így kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt gyakorolja a törléshez való jogát. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.


Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.


Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.


Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


Az Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidense-ket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.


Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.


Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Érvényes: 2020. december 1. napjátólwww.mediamarkt.huwebáruház
Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. üzemeltető
Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36 (1) 358-6600
E-mail: mmonline@mediamarkt.hu